Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad
Als MR, of Medezeggenschapsraad, leveren wij gevraagd en ongevraagd advies aan de directie van onze school. Een school is wettelijk verplicht om een MR te hebben. Wij bespreken verschillende onderwerpen vanuit het standpunt van de ouders en het personeel.
Wij behandelen alleen onderwerpen die de gehele school aangaan. Er worden bij ons geen individuele kinderen of ouders besproken. Alle informatie is dan ook geanonimiseerd.

De GMR
Voor de stichting Ronduit bestaat er ook een MR: de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad. Hierin zitten 6 ouders en 6 personeelsleden van de verschillende scholen binnen Ronduit. Zij overleggen met het bestuur en de RvT; de Raad van Toezicht.
De onderwerpen zijn anders, maar wat hieronder verder beschreven staat over de MR, is vergelijkbaar met de GMR.
Zo worden de schoolvakanties door Ronduit vastgesteld. Die gelden dan voor alle scholen van Ronduit. Dat is een onderwerp voor de GMR. De studiedagen worden per school bepaald. Het vaststellen van de studiedagen in het volgende schooljaar is een onderwerp voor de MR.

Vertrouwelijkheid en notulen
De notulen van de MR zijn openbaar. Echter, veel onderwerpen zijn vaak vertrouwelijk. Daarom is het lastig de notulen van de MR inhoudelijk interessant te maken.

Samenstelling
De MR van onze school bestaat uit 5 ouders en 5 personeelsleden. We noemen de ouders in de MR de “oudergeleding” en de personeelsleden in de MR de “personeelsgeleding”.

2 scholen, 1 MR
3 Ouders en 3 personeelsleden komen van Liereland. 2 Ouders en 2 personeelsleden komen van de Cilinder.
De Cilinder en Liereland hebben een gecombineerde MR, omdat beide scholen administratief één school zijn, met één directie.
Als er ergens over gestemd moet worden, houdt iedereen zich bij zijn eigen school. Oftewel: de leden vanuit Liereland stemmen niet mee over onderwerpen van de Cilinder, en andersom.

Instemmingsrecht
Er zijn verschillende onderwerpen waar de MR een instemmingsrecht bij heeft. Instemmingsrecht houdt in dat de MR een besluit van de directie moet goedkeuren voordat dit besluit uitgevoerd kan worden.
Op sommige onderwerpen hebben alleen de ouders een instemmingsrecht en op andere onderwerpen hebben alleen de personeelsleden instemmingsrecht. Uiteraard praten beide geledingen mee bij alle onderwerpen.
Er zijn ook onderwerpen waarop de hele MR een instemmingsrecht heeft.

Even 2 voorbeelden:
1.         De oudergeleding heeft een instemmingsrecht op de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage.
2.         De personeelsgeleding heeft een instemmingsrecht op de formatie; hoe het werk op school verdeeld wordt over het aantal beschikbare personeelsleden.
In voorbeeld 1 stemt alleen de oudergeleding. In voorbeeld 2 stemt alleen de personeelsgeleding. Maar in beide voorbeelden mag de hele MR meepraten, vóórdat er een besluit is genomen.

Adviesrecht
Het adviesrecht houdt in dat wij bepaalde onderwerpen moeten kunnen bespreken en advies kunnen geven, vóórdat de directie een besluit neemt.

Wettelijk verplichte onderwerpen en eigen speerpunten
De onderwerpen die wij bespreken zijn voor een groot deel wettelijk verplichte onderwerpen. Zij zijn beschreven in de Wet Medezeggenschap ook de WMS genoemd. Om ze hier allemaal op te noemen maakt deze lange tekst nog langer. Indien u wilt weten welke onderwerpen dit zijn kunt u dit makkelijk via een zoekmachine op internet vinden.
Naast de wettelijk verplichte onderwerpen kiezen we ook altijd voor een periode een speerpunt; een onderwerp waarvan wij zelf vinden dat die belangrijk is.
Op dit moment is dat veiligheid.
Hiermee bedoelen we de veiligheid in een groep, in de school en op het schoolplein. Maar denk ook aan de veiligheid van het personeel. Dit kan op het gebied van materiaal zoals goed meubilair en een overzichtelijk schoolplein. Maar het gaat ook over omgangsvormen met elkaar; tussen leerlingen onderling, leerling en leerkracht, leerkracht en ouder. We onderzoeken wat er binnen de school leeft. We proberen binnen de school of de stichting  te zoeken naar verbetering.
Interessant om dit met elkaar te onderzoeken en bespreken.

Tot slot
Indien u geïnteresseerd bent kunt u altijd het openbare gedeelte van de MR-vergadering bijwonen. De data kunt u vinden in de agenda op social schools.
Daarnaast kunt u de MR benaderen via dit mailadres: mr.lierelandcilinder@ronduitonderwijs.nl
U kunt contact opnemen via één van de leden.

 

Liereland

 / De Cilinder

Marije

Leerkracht gr 1/2b en 2/3

Amber

Leerkracht gr 1/2

Femke

Leerkracht gr 4

Marion

Leerkracht gr 3/4

Petra

Leerkracht gr 6

Jolijn

Nikki (gr 7) en

Jip en Morris (gr 3)

Ernst

Vince (gr 7) en Yara (gr 5)

Marlous (voorzitter)

Louise (gr 7)

Marinella

Anna (gr3) en Noud (gr 1/2A)

 

 

Arnold

Iris (gr6) en Ivo (gr8)